ความเป็นมา
จากการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับได้แก่

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตลอดจนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 เป็นราชการ บริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นส่วนราชการระดับกอง ซึ่งเป็นการโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 12 สังกัดสำนักงานโนบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1 - 12  (ยกเว้น กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานอาชีวอนามัย และกลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาด) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ซึ่งเป็นการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามลุ่มน้ำดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พื้นที่ที่รับผิดชอบ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) พื้นที่ที่รับผิดชอบ พะเยา ลำปาง แพร่ และสุโขทัย
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) พื้นที่ที่รับผิดชอบ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พื้นที่ที่รับผิดชอบ ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พื้นที่ที่รับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและสมุทรสงคราม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ที่รับผิดชอบ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) พื้นที่ที่รับผิดชอบ เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม และสกลนคร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) พื้นที่ที่รับผิดชอบ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) พื้นที่ที่รับผิดชอบ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) พื้นที่ที่รับผิดชอบ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พื้นที่ที่รับผิดชอบ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) พื้นที่ที่รับผิดชอบ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) พื้นที่ที่รับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) พื้นที่ที่รับผิดชอบ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
1
หน้า :