สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ถนน กาญจนวนิช  ตำบล เขารูปช้าง
อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา 90000
โทร. : 0-7431-3419 ,  0-7431-1882
โทรสาร : 0-7431-3419 ,  0-7431-1882 ต่อ 13
E-mail : reo16.org@mnre.go.th
Website : www.reo16.mnre.go.th
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน
โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 14
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 15
ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 22
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 19
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 23
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 18
ส่วนอำนวยการ
 โทรศัพท์ : 0-7431-3419,  0-7431-1882 ต่อ 16
  งานสารบรรณ ต่อ 11
  งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 12
  งานการเงิน ต่อ 16
  งานพัสดุ ต่อ 26
ติดต่อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 :