เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชา...
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก...
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 42 เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554 ณ เขตรักษา...