1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  2. ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล แผน และมาตรการ จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
  3. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  5. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  6. ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
  8. พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย