แบบประเมินการให้บริการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
( ผ่านทางเว็บไซต์ www.reo16.mnre.go.th)
 

คำชี้แจง การประเมินการให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการข้อมูลสารสนเทศ
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ซึ่งจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
1. ประเภทผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ภาครัฐ
2.ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูลคุณภาพน้ำ ข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง
ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ข้อมูลภาพแผนที่ ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  
3.การนำไปใช้ประโยชน์
ทำรายงาน/วิจัย ใช้ในการปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4. โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องแสดงระดับความพึงพอใจ โดยระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก
     3 = พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 2 = น้อย และ 1 = ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการให้บริการ
ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม และรวดเร็ว
ขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
มีความเข้าใจต่อข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ

ขอขอบคุณในการตอบแบบสำรวจ