ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เพียงใด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ตุลาคม

2561

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการแก่ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center, GECC) ประจำปี พ.ศ.2561...

splash
splash