แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินทั้งหมดตามความเป็นจริงเพื่อความถูกต้อง เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ เพื่อผู้พัฒนาจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ต่อไป

* กรุณาระบุข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบน website


2.1.1 มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
2.1.2 ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
2.1.3 ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2.1.4ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ

2.2.1 ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
2.2.2 ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
2.2.3 สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้

2.3.1 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
2.3.2 ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม

2.4.1 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์