โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://...
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมจัดนิทรรศการ “วิธีคำนวณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้และพื้นที่ป่า” และ “การจัดการขยะ” ใ...
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด ถวายเ...
(ข่าวจาก facebook)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สำนักงานสีเขียว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และหน่วยงานที่มีความสนใจ สามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับสำนักงานให้ได้มาตรฐาน การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ดู : 36) 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สำนักงานสีเขียว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ส...
(ข่าวจาก facebook)