สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สำนักงานสีเขียว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และหน่วยงานที่มีความสนใจ สามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับสำนักงานให้ได้มาตรฐาน การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ดู : 2) 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สำนักงานสีเขียว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ส...
(ข่าวจาก facebook)
รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ 2/2561 เวลา 7.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีจนถึงดีมาก...
(ข่าวจาก facebook)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่ http://www.songkhla.go.th/order/detail/466...