สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุวมดูแลระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2...
(ข่าวจาก facebook)