สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น...