สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ..... “เน้นการบริหารจัดการร่วมทุกระดับ ย้ำแนวทางคนอยู่กับป่า สร้างพื้นที่สีเ...
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชา...
วันนี้ (27 ตุลาคม 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรร...
วันนี้ (6 ตุลาคม 2560) เวลา 15 .00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขลิบผมและมอบผ้าไต...
วันที่ 25 กันยายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดระบบการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เ...