วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยการ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

พันธกิจ

1. อำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการการตัดสินใจและการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนากลไกและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและยั่งยืน
3.การพัฒนาองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีระบบบริหารคุณภาพ